Siirry sisältöön

Opinnäytetyö: Jokamiehenoikeudet Vili ja Veera -peikkojen kanssa

Hei kaikille!

Olen työstänyt tämän materiaalin Ilo kasvaa ulkona- hankkeen käyttöön ja sitä voivat hyödyntää kaikki luontoa oppimisympäristönä käyttävät luontotoiminnassaan. Materiaali käsittelee jokamiehenoikeuksia Vili ja Veera peikkosisarusten matkassa. Materiaali sisältää A4- julistesarjan, jossa on kansilehti, saateteksti, esikoululaisten pohdinnat ja piirrokset ja 11 jokamiehenoikeuksiin liittyvää aihe- ja tehtäväkokonaisuutta.  Materiaalin käyttötarkoituksena on, että jokainen voi valita metsäretkelle oman ryhmänsä tarpeen mukaan sen määrän jokamiehenoikeus julisteita, kun haluaa lasten kanssa käsitellä kullakin retkellä. Materiaali sopii soveltaen käytettäväksi hyvin myös esimerkiksi erilaisissa yhteisissä tapahtumissa vaikkapa perheiden kanssa. Vilin ja Veeran jokamiehenoikeudet -materiaali löytyy ilokasvaaulkona.fi/materiaalit -sivulta.

Luodaksemme parempia palveluja ja tuotteita on tärkeää ymmärtää palvelun tai tuotteen käyttäjien ajatuksia, kokemuksia ja toimintaa. Tämän materiaalin työstämisprosessissa on ollut pyrkimys juuri tähän. Olen käynyt keskustelua Ilo kasvaa ulkona- hankkeen hankesuunnittelija Tuija Laitisen ja projektipäällikkö Riina Fågelin kanssa heidän toiveistaan ja odotuksistaan kehitettävään materiaaliin liittyen. Keskusteluissamme nousi esiin myös kentän tarve jokamiehenoikeuksiin liittyvästä luontomateriaalista pienemmille lapsille. Sovimme projektin alussa materiaalia koskevat yhteiset raamit, aikataulun ja tavoitteet.

Tätä materiaalia on kehitetty lapsille ja siinä on hyödynnetty lapsikeskeistä palvelumuotoilua, koska se sopii kehittämisen työkaluksi kaikkiin toimintaympäristöihin kuten varhaiskasvatukseen. Lapsikeskeinen palvelumuotoilu pitää sisällään lapsikeskeisyyden. Se tarkoittaa asennetta ja toimintatapaa, jossa lapsi nähdään kehittämisprosesissa arvokkaana toimijana. Tästä syystä, lapset on tärkeää ottaa mukaan prosessin eri vaiheisiin, sillä näin he saavat kokemuksen siitä, että heidän mielipiteillään on merkitystä ja he voivat vaikuttaa asioihin. Lapset ovat tässä projektissa olleet mukana toimijoina sen eri vaiheissa.

Julistemateriaalin työstäminen sai alkunsa metsäretkestä 11 vantaalaisen esikoululaisen kanssa, jossa käsittelimme ja pohdimme yhdessä jokamiehenoikeuksia.  Yhteisellä retkellä huomasimme ryhmän opettajan kanssa, että jokamiehenoikeus käsitteenä oli vieras lapsille, mutta oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyviä sääntöjä he tiesivät jo hyvin eli mitä metsässä saa ja ei saa tehdä. Retkellä lapset pääsivät piirtämään tärkeimmäksi kokemansa jokamiehenoikeuden ja retken päätteeksi leikimme liikunnallisen leikin kerraten opittuja jokamiehenoikeuksia. Hyödynsimme toiminnassa lasten kanssa jokamiehenoikeuksiin liittyviä kuvia. Lasten kanssa käydyistä keskusteluista ja pohdinnoista keräsin aineistoa materiaalin työstämiseksi. Muun muassa, mitkä asiat lapset kokivat tärkeinä ja mielenkiintoisina ja mitä he esimerkiksi kertoivat leikeistään ja suosikkitekemisestään metsässä.

Toisella metsäretkellä kertasimme edellisellä kerralla opittua ja muistelimme, mitä jokamiehenoikeudet oikein olivatkaan. Retkelle valitsimme opettajan kanssa yhteistyössä ryhmän sen hetkiseen tarpeeseen sopivat viisi jokamiehenoikeus- julistetta. Vein julisteet metsään ja kiersimme ne läpi ns. luontopolkuna. Pienryhmä pääsi testaamaan ns. materiaalin prototyyppiä viiden valitun julisteen osalta. Näin sain pääkäyttäjien eli lasten palauteen julisteista. Lapset osallistuivat hyvin seikkailuun Vilin ja Veeran matkassa, ja jokaiselle heille löytyi suosikkitehtävä ja tekeminen, kun retken lopuksi keräsimme heiltä palauteen.

Testaamisen tarkoitus oli nähdä myös materiaalin toimivuus ja sen innostavuus lasten kanssa toimiessa. Lasten testaamassa ns. prototyypissä oli kuvina käytetty ilmaisista kuvapankeista haettuja söpöjä peikkokuvia. Sen lopullisessa valmiissa muodossa ovat kuitenkin Jenni Jääskeläisen maalaamat suloiset Vili ja Veera peikkokuvat, jotka liittyvät kunkin julisteen jokamiehenoikeus aiheeseen.

Jokamiehenoikeus materiaalin suunnittelu- ja työstäminen Ilo kasvaa ulkona-hankkeessa liittyy opinnäytetyöhöni. Opinnäytetyö prosessi on vielä kesken, mutta materiaalin sovimme jaettavaksi jo täällä hankkeen nettisivuilla. Tämä siksi, että mahdollisimman moni pääsisi jo nyt hyödyntämään sitä metsä- ja luontotoiminnassaan.

Lopuksi olen liittänyt tähän metsäretkellä olleen vantaalaisen esiopetusryhmässä työskentelevän varhaiskasvatusopettajan näkemyksen materiaalin käytettävyydestä ja käyttökokemuksesta: 

”Materiaali opasti esiopetussuunnitelman mukaisesti kestävään elämäntapaan sitoutumiseen. Tehtävät vahvistivat lasten hyvinvointiin (luontosuhde) liittyviä taitoja ja ohjasivat huolehtimaan yhteisestä ympäristöstä. Rastien leikeillä oli tärkeä rooli lasten luontoidentiteetin tukijana. Lasten oikeudet toteutuivat, kun jokainen lapsi tuli kuulluksi. Tehtävät olivat monipuolisia ja tarjosivat näin kaikille lapsille mieluista tekemistä. Materiaali on helposti käytettävissä varhaiskasvatuksen metsäretkillä ja se on sisällöltään erinomainen. Tarina on selkeä ja sopivan mittainen ja helposti myös jaoteltavissa useille metsäretkikerroille. Suosittelen materiaalin käyttöä lämpimästi kaikille lasten kanssa työskenteleville sekä myös yksityiskäyttöön lapsen kanssa retkeiltäessä.”

Hypähdäthän mukaan Vilin ja Veeran matkaan tutustumaan jokamiehenoikeuksiin.
Antoisia keskusteluja, leikin ja toiminnan iloa!
Tutustu materiaaliin täällä>>

Terveisin,
Jaana Jääskeläinen, varhaiskasvatuksen opettaja ja sosionomi YAMK-opiskelija
Jenni Jääskeläinen, materiaalin kuvittaja