Siirry sisältöön

Opinnäytetyö: Metsän vuosi täynnä oppia ja iloa!

Vuotta 2020 ja 2021 on varjostanut korona-aika niin maailmanlaajuisesti kuin varhaiskasvatuksen kentälläkin. Epidemian myötä varhaiskasvatuksessa on ollut suositeltavaa viettää mahdollisimman paljon aikaa ulkona lähikontaktien minimoimiseksi ja taudin leviämisen estämiseksi (Opetushallitus 2021). Ulkotoiminnassa tulee luonnollisesti ottaa huomioon myös varhaiskasvatusta ohjaavat asiakirjat, jotka velvoittavat laajentamaan oppimisympäristöjä myös rakennetun ympäristön ulkopuolelle, esimerkiksi luontoon (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 33; 47). Tästä ajatuksesta saikin alkunsa opinnäytetyömme.

Opinnäytetyöllä ei ole toimeksiantajaa, mutta se vastaa ajankohtaiseen varhaiskasvatuksen tarpeeseen, koska tarve uusille ja tuoreille ulkotoimintaa tukeville toimintavinkeille ja -kokonaisuuksille on ilmeinen vallitsevan koronapandemian vuoksi. Lopputulemana syntyi varhaiskasvatukseen suunniteltu sähköinen pedagoginen toimintavinkkiopas, joka myötäilee metsän vuoden kiertokulkua erilaisten moniaististen ja lapsia osallistavien toimintavinkkien sekä tehtävien kautta. Toimintavinkkiopas kantaa nimeä Metsän vuosi ja sen luomisprosessia on ohjannut vahvasti Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Seuraavaksi avaamme toimintavinkkioppaan syntyä ohjanneita tekijöitä.

 

 

Osallisuus osana opasta

Ensimmäisenä toimintavinkkioppaan tekoa ohjaavana tekijänä huomioitiin lasten osallisuuden toteutuminen mahdollisimman moniulotteisesti koko opinnäytetyön tekoprosessissa, kuten Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissakin velvoitetaan varhaiskasvatusta lapsiryhmälle suunniteltaessa (2018, 30). Kallialan (2008, 22) mukaan lapsilähtöinen toiminta näyttäytyy parhaimmillaan koko kasvatuksellisessa prosessissa niin, että toiminnan tavoitteet, sisällöt ja menetelmät lähtevät lapsista ja lasten tarpeiden sekä yksilöllisyyden tunnistamisesta.

Lasten ääni nousee oppaassa esiin heidän aistikkaina kertomuksinaan, ajatuksinaan ja kuvituksinaan siitä, millaiselta metsän vuoden kiertokulku näyttää, tuntuu, tuoksuu ja kuulostaa heidän mielestään. Tämä oli hyvä lähtökohta lähteä luomaan oppaan pedagogista ja kuvallista sisältöä yhdessä lasten kanssa.

Oppaan sisältöjä suunniteltaessa pyrittiin huomioimaan, että oppaassa olevat toimintavinkit olisivat helposti toteutettavia eri ikätasojen mukaisesti ja että niihin jäisi tilaa muotoutua ryhmänsä näköisiksi lapsista nousevien ideoiden ja mielenkiinnonkohteiden rikastuttamina. Jotta lapsen osallisuuden huomiointi ei jäisi vain osaksi oppaan syntyprosessia, selvitettiin oppaan valmistumisen kynnyksellä kenttätyössä olevien varhaiskasvatuksen opettajien näkemyksiä siitä, miten opas tukisi heidän mielestään lapsen osallisuuden toteutumista sen toimintavinkkejä käytettäessä ryhmän toiminnassa.

 

 

Oppaan moniaistisuus

Toimintavinkkioppaan sisältö suunniteltiin Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (2018, 21-22) pohjaten moniaistisuutta ja lapsen aistien kehitystä tukevaksi kokonaisuudeksi, jota pystyy toteuttamaan varhaiskasvatuksessa monipuolisesti eri ikätasoille soveltaen. Moniaistisuuden tahdottiin toteutuvan luoduissa toimintavinkeissä opinnäytetyöprosessissa mukana olleiden lasten osallisuus huomioiden, monipuolisesti eri menetelmin sekä luonnon tarjoamaa monimuotoisuutta hyödyntäen. Tavoitteena oli myös tehdä aistien kehityksen tukeminen ja moniaistisuus helposti lähestyttäviksi sekä tuoda aistimaailmaa näkyväksi mahdollisimman kattavasti vuoden kiertokulku huomioiden.

 

Sisällöstä ja käytettävyydestä

Oppaan haluttiin olevan sisällöltään selkeä, nopeasti luettava ja innostava sekä lisäksi helposti luontoon mukaan otettava. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018, 46-47) velvoittavat ottamaan toiminnassa huomioon ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen periaatteita esimerkiksi kierrätyksen, säästäväisyyden ja luonnon kunnioittamisen näkökulmista. Oppaassa olevan toiminnan haluttiin olevan sellaista, joka olisi helposti luonnossa toteutettavaa ja johon voisi löytää kaiken tarvittavan materiaalin joko metsästä Jokamiehenoikeudet huomioiden tai varhaiskasvatusyksiköiden omista varastoista vanhaa kierrättäen ilman kalliita materiaalihankintoja.

Ulkoasultaan oppaan tahdottiin olevan lasten maailmaan sopiva sekä tekijöidensä näköinen, joten kuvitus on niin lasten kuin tekijöiden omaa käsialaa. Oppaan käyttöä helpottamaan luotiin erilaisia symboleita, mitkä kertovat toimintavinkin tarkemmasta sisällöstä; miten, missä ja mitä aistia toiminta tukee.

 

 

Lapsi luonnossa

Toiminta luontoympäristössä tukee lapsen luontosuhteen kehittymistä ja tämä kokonaisuus onkin yksi varhaiskasvatuksen perustehtävistä (Homan-Helenius & Yli-Viikari 2017; Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 46-47). Valmiin toimintavinkkioppaan on tarkoitus toimia työvälineenä lapsen luontosuhteen tukemisessa. Lisäksi sen on tarkoitus kannustaa luontoympäristössä toimimiseen sekä rikastuttaa henkilöstön toiminnan suunnittelua helposti toteutettavien moniaistisuutta tukevien toimintavinkkien myötä. Opas sisältää kenen tahansa kasvattajan ohjattavissa olevaa sisältöä ilman varsinaista erityisosaamista luonnossa toimimiseen. Oppaan tahdottiin olevan hyödynnettävissä myös sellaisissa ryhmissä, joissa luontoympäristöön lähteminen on haasteellista ympäröivän rakennetun ympäristön tai muiden seikkojen vuoksi. Tämä huomioiden suunniteltiin oppaaseen myös sisällä toteutettavia askarteluvinkkejä, joiden avulla metsän vuoden pystyy luomaan leikkialueeksi päiväkodin sisätiloihin.

 

 

Luomamme toimintavinkkiopas on kaikkien vapaasti käytettävissä ja toivomme siitä olevan iloa niin lapsille kuin varhaiskasvattajille. Mikäli haluat lukea oppaan syntyprosessista ja sitä ohjanneesta teoreettisesta viitekehyksestä tarkemmin, löytyy valmis opas tulostettavassa muodossa sekä opinnäytetyöraportti Theseuksesta: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202105179059 .

Opinnäytetyöprosessin myötä koettu innostus ulkona tapahtuvaa pedagogisen toiminnan suunnittelua kohtaan jäi elämään ja opinnäytetyön teeman mukaisten ideoiden julkaisu jatkuu prosessin jälkeenkin sitä varten luodulla insta-tilillä @metsanvuosi. Haluaisitko sinäkin kuulla kuinka esimerkiksi Ruska ja Kasku ystävineen huomioivat Jokamiehenoikeuksia metsässä liikkuessaan?

 

 

Kirjoittajat:
Kukka Heiskanen
ja Kati Eskman-Reima
Laurea ammattikorkeakoulusta valmistuvat hämeenlinnalaiset sosionomi-vakaopet

 

Lähteet: